Zmiana tytułu spektaklu “I Ty zostaniesz Chińczykiem” na “Obserwuję Cię”

[English below]

? Zmiana tytułu spektaklu “I Ty zostaniesz Chińczykiem” na “Obserwuję Cię”

Pod wpływem niektórych opinii postanowiliśmy zmienić tytuł oraz sposób promocji naszego spektaklu. Przepraszamy tych, którzy mogli poczuć się urażeni jego dotychczasową formą. Jednocześnie protestujemy przeciwko określaniu naszego przedstawienia jako rasistowskiego. Nie było naszym celem powielanie stereotypów, ale wprost przeciwnie walka z nimi. Oczywiście robimy to w sposób satyryczny, bo taki jest charakter naszego teatru. Ogólnie rzecz dotyczy konfliktu dwóch perspektyw rozwoju społeczeństwa, jednego skupionego wobec przywódcy i drugiego nastawionego na indywidualność jednostki. Oba w ostatnich czasach są zagrożone różnego typu manipulacjami. Wybór opinii należy do widzów. Dotychczasowa reakcja widowni świadczy o tym, że nasze intencje są rozumiane właściwie, bez śladu elementów rasistowskich, a raczej z dużą sympatią dla Chin, jako kraju nieograniczonych możliwości. Przy okazji odwołujemy się do elementów kultury chińskiej, które są częścią wspólnej tradycji, a niekoniecznie są powszechnie znane. Tym trudniej nam zrozumieć podnoszone zarzuty. Nieprzekonanych zapraszamy na przedstawienie i chętnie zorganizujemy też dyskusję na temat poprawności politycznej w teatrze.

ENG
? Changing the title of the show „And You Will Become Chinese” to „I’m Watching You”

Due to some opinions, we decided to change the title and the way of promoting our show. We apologize to those who may have felt offended by its current form. At the same time, we are protesting against labeling our performance as racist. It was not our aim to reproduce stereotypes, but rather to fight them. Of course, we do it in a satirical way, because tis is the specific of our theater. In general, it concerns the conflict of two perspectives for the development of society, one focused on the leader and the other focused on the individuality of the individual. Both in recent times are threatened with various types of manipulations. It is up to the viewers to choose their opinion. The reaction of the audience so far shows that our intentions are understood correctly, with no trace of racist elements, but rather with great sympathy for China as a country of unlimited possibilities. By the way, we refer to elements of Chinese culture that are part of a common tradition, and not necessarily commonly known. The more difficult it is for us to understand the allegations. We invite the unconvinced to the performance and we will also be happy to organize a discussion on political correctness in the theater.